algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden – Citebuilder

Dit zijn de algemene voorwaarden van Citebuilder (“Citebuilder”). Het adres van Citebuilder is Groesbeekseweg 79, 6524cs Nijmegen, met het KvK-nummer 75562332.

Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via info@citebuilder.nl of per post: Citebuilder, Groesbeekseweg 79, 6524cs Nijmegen.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 1 – Dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit Het ontwerpen en online zetten van website’s en webshops en het aanbieden van onderhoudspakketten.

Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen Citebuilder en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op https://www.citebuilder.nl.

Artikel 3- Offertes, aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle door Citebuilder gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen na verzending geldig, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Citebuilder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Aan afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, brochures, portfolio en ander promotiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.
 4. Gemaakte (mondelinge) afspraken binden Citebuilder en de opdrachtgever door schriftelijke acceptatie van een offerte door de opdrachtgever of vanaf het moment dat deze schriftelijk door Citebuilder zijn bevestigd of vanaf het moment dat Citebuilder met instemming van de opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 5. De omvang van de verplichtingen van Citebuilder wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 6. De opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen, voortvloeiende uit één of meerdere gesloten overeenkomsten, aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Citebuilder. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Als de Opdrachtgever aan Citebuilder gegevens verstrekt, mag Citebuilder ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.

Artikel 4 – Prijs

 1. Het door Citebuilder gehanteerde uurtarief bedraagt €30,00 per gewerkt uur. De maandelijkse abonnementskosten en het uurtarief, indien van toepassing, zijn aan verandering onderhavig, de meest actuele bedragen zijn terug te vinden op de website van Citebuilder.
 2. De voor het abonnement verschuldigde maandelijkse abonnementsvergoedingen zijn inclusief de registratie, het beheer en de verlenging van de domeinna(a)m(en) en inclusief alle kosten verbonden aan de tussen partijen overeengekomen updates c.q. overige servicediensten gedurende de looptijd van de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij aanvang is de opdrachtgever, indien zulks overeengekomen wordt, de zogenaamde opstartkosten verschuldigd (zie artikel 11 van deze algemene voorwaarden).
 3. Citebuilder mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 4. Als Citebuilder genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht. Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 5. De prijs is exclusief eventuele onkosten van Citebuilder en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 6. Citebuilder is gerechtigd om ieder jaar in januari alle prijzen aan te passen als gevolg van inflatie. Deze aanpassing wordt gebaseerd op de stijging van het Consumenten-prijsindexcijfer van het CBS over het voorafgaande jaar.

Artikel 5 – Betaling en incassokosten

 1. Opdrachtgever moet altijd binnen 7 dagen na factuurdatum betalen. Citebuilder zal maandelijks factureren.
 2. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan Citebuilder. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  1. 15% over de eerste € 2.500;
  1. 10% over het deel dat daarna overblijft, tot € 5.000;
  1. 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 10.000;
  1. 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot € 200.000;
  1. 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal € 6.775 bedragen.
 4. De volledige vordering van Citebuilder op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  1. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  1. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  1. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  1. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

Artikel 6 – Contractsduur

 1. De overeenkomst tussen Citebuilder en de opdrachtgever wordt aangegaan voor een bepaalde tijd van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Tenzij één der partijen de overeenkomst uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van de overeengekomen contractperiode schriftelijk opzegt, wordt de overeenkomst na afloop van de overeengekomen periode telkens verlengd voor de periode van één maand. Opzegging van een reeds verlengde overeenkomst dient eveneens uiterlijk 1 maand voor afloop van de contractmaand via e-mail te geschieden.
 2. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
  1. Citebuilder kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Het opzegtermijn is één maand. Citebuilder zegt op per e-mail.
  1. Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdractgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per e-mail  en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
  1. Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.

Artikel 7 – Derden

Citebuilder mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

Artikel 8 – Uitvoering opdracht

 1. Citebuilder zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan Citebuilder verstrekt, die noodzakelijk zijn voor Citebuilder om de opdracht uit te voeren.
 3. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag Citebuilder de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. Citebuilder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Citebuilder is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Door het verstrekken van de gegevens c.q. de inlichtingen verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Citebuilder in en buiten rechte voor alle gevolgen – zowel financiële als andere – die hieruit voor Citebuilder kunnen voortvloeien. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het verwerven van eventuele licenties c.q. toestemmingen bij de rechthebbende voor de door de opdrachtgever aan te leveren teksten, afbeeldingen, informatie e.d. ten behoeve van de website.
 4. De opdrachtgever stelt Citebuilder steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en bank- of gironummer.

Artikel 9 – Oplevering van de website/webshop

 1. Citebuilder ontwerpt en levert, conform het tussen partijen overeengekomen, de website/webshop op basis van de door de opdrachtgever geleverde teksten, afbeeldingen & informatie.
 2. Zodra Citebuilder het ontwerp van de website/webshop af heeft, gaat Citebuilder over in het leveren van de voor oplevering. Hierbij ontvangt de opdrachtgever een link naar de website/webshop in sprake. Vanaf dat moment heeft de opdrachtgever 5 werkdagen om eventuele wijzingen en/of correcties te melden. Deze wijzigingen en/of correcties dient de opdrachtgever, zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk, schriftelijk aan Citebuilder door te geven. Indien de opdrachtgever deze wijzigingen niet tijdig aan Citebuilder meld, zal na afloop van het benoemde termijn de website als volledig opgeleverd worden beschouwd.
 3. Indien de opdrachtgever tijdig wijzigingen en/of correcties aan Citebuilder meld, zal Citebuilder deze wijzigingen en/of correcties uitvoeren en volgt er nogmaals een voor oplevering onder de zelfde voorwaarden als de eerste voor oplevering. Het melden van wijzigingen en/of correcties na de tweede, en de daaropvolgende, voor oplevering zijn beperkt tot de aspecten die betrekking hebben op de wijzigingen en/of correcties vermeld bij de voorgaande voor oplevering.
 4. Alle aspecten van de website/webshop waarover de opdrachtgever tijdens eerste voor oplevering geen opmerkingen heeft, worden geacht uitdrukkelijk te zijn goedgekeurd door de opdrachtgever.
 5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel wordt de website/webshop eveneens geacht automatisch en volledig te zijn opgeleverd indien de website/webshop openbaar gemaakt word of de lucht in gaat.
 6. Citebuilder is gerechtigd om diens naam en/of beeldmerk op een bescheiden wijze op de website op te nemen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10 – Wijziging opdracht

 1. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 2. Citebuilder kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. Citebuilder zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 3. Citebuilder mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
 4. Indien de opdrachtgever na afloop van het in artikel 10 gestelde termijn, gegevens aanlevert of wijzigingen wil doorvoeren zal Citebuilder de hieruit voortvloeiend werkzaamheden in rekening brengen bij de opdrachtgever tegen de hiervoor geldende prijzen en/of uurtarieven.
 5. Werkzaamheden na oplevering welke niet onder de overeengekomen services en/of het overeengekomen onderhoud vallen worden eveneens gezien als meerwerk. Citebuilder zal de hiervoor benodigde uren op basis van nacalculatie bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 11 – Abonnement, gebruik website en domeinnaam

 1. Gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt de website door Citebuilder op basis van een abonnement aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Op basis van het abonnement verkrijgt de opdrachtgever het exclusieve, niet-overdraagbare recht op het gebruik van (het grafisch ontwerp van) de website/webshop en het daarbij behorende CMS systeem (indien van toepassing). De website/webshop en het CMS systeem is en blijft eigendom van Citebuilder.
 2. Partijen kunnen in afwijking van artikel 11.1 overeenkomen dat de website/webshop niet op basis van een abonnement aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. De opdrachtgever betaalt in een dergelijk geval een eenmalige som, in ruil waarvoor Citebuilder de overeengekomen website/webshop zal realiseren. De opdrachtgever verkrijgt door betaling het eigendom van de website en de niet exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de bij de website/webshop behorende systemen, waarbij de rechten van intellectuele eigendom uitdrukkelijk het eigendom van Citebuilder is en blijft.
 3. Bij aanvang van de overeenkomst is de opdrachtgever, indien zulks overeengekomen wordt, een eenmalig vast bedrag verschuldigd, de zogenaamde opstartkosten. Tevens betaalt de opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen maandelijkse abonnementsvergoeding, tenzij partijen een eenmalig bedrag zoals bedoeld in artikel 11.2 overeenkomen.
 4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Citebuilder een variant of afgeleide van het ontwerp te maken of (elementen van) het ontwerp binnen andere ontwerpen of werken toe te passen of te gebruiken dan wel te kopiëren.
 5. Indien Citebuilder adviseert om een bepaalde provider of andere dienstverlener ten behoeve van het functioneren van de website in te schakelen, is Citebuilder niet aansprakelijk indien deze dienstverlener tekortschiet in zijn verplichtingen.
 6. Gedurende de looptijd van het abonnement zal Citebuilder aan de opdrachtgever de overeengekomen updates alsmede de overeengekomen onderhouds- en overige diensten verlenen.
 7. Na afloop van de overeengekomen abonnementsduur kan de opdrachtgever kiezen voor een nieuw design voor de website. Hieraan zijn voor de opdrachtgever geen kosten verbonden mits dit abonnement een totale looptijd van 3 jaar heeft en het abonnement vervolgens voor minimaal 2 jaar wordt aangegaan. Ingeval de looptijd van het abonnement minder dan 3 jaar bedraagt, is Citebuilder gerechtigd haar werkzaamheden met betrekking tot een nieuw aan te leveren design op basis van de alsdan geldende uurtarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 8. Het dataverkeer, gerelateerd aan het websitebezoek, is gelimiteerd op basis van een ‘fair-use principe’: ingeval de opdrachtgever regelmatig significant meer dataverkeer genereert dan het gemiddelde dataverkeer zoals dit geldt voor de klanten van Citebuilder zal Citebuilder de opdrachtgever hierop attenderen. Alsdan is Citebuilder gerechtigd de hieruit voortvloeiende meerkosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Citebuilder verzorgt de registratie en het gebruik van de overeengekomen domeinnaam. De opdrachtgever is zich er van bewust en stemt in met het feit dat Citebuilder de domeinnaam uitsluitend op haar eigen naam registreert. Het beheer en het onderhoud van deze domeinna(a)m(en) wordt gedurende de looptijd van het abonnement verzorgd door Citebuilder. Citebuilder kan er echter niet voor instaan dat de opdrachtgever gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat de domeinnaam geen inbreuk maakt op rechten van intellectuele eigendom van derden. Na afloop van het abonnement heeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot verhuizing van de domeinnaam. Alsdan is Citebuilder bevoegd een eenmalig bedrag van € 50,00 per te verhuizen domeinnaam aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De domeinnaam wordt alsdan eigendom van de opdrachtgever.
 10. Citebuilder hanteert 2 standaard pakketten; Website en Webshop. Hieronder is per pakket uitgelegd wat er in zit.

Website Pakket
– Website tot 10 pagina’s (mobielvriendelijk, conversiegericht en vindbaar)
– Hosting (8GB schijfruimte en 100GB dataverkeer)
– 1 domeinnaam .nl/.com
– 5 e-mailadressen
– SSL Certificaat (Beveiliging)

– Mogelijkheid tot extra modules (tegen meerprijs)

– Maandelijks opzegbaar

Webshop Pakket
– Website tot 10 pagina’s (mobielvriendelijk, conversiegericht en vindbaar)
– Webshop tot 100 producten
– Betalingssysteem met iDeal, Creditcard of Paypal (via mollie payments)
– Hosting (8GB schijfruimte en 100GB dataverkeer)
– 1 domeinnaam .nl/.com
– 5 e-mailadressen
– SSL Certificaat (Beveiliging)

– Mogelijkheid tot extra modules (tegen meerprijs)
– 12 maanden contract

Artikel 12 – Regels met betrekking tot de inhoud van de website

 1. Met betrekking tot de inhoud van de website gelden bepaalde regels zoals neergelegd in onderhavig artikel. Zowel Citebuilder als de opdrachtgever zullen zich aan deze regels houden. Indien de opdrachtgever (één van) de regels overtreedt en de overtreding laat voortbestaan, is Citebuilder gerechtigd de website tijdelijk onzichtbaar te maken en om zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering ervan op te schorten, zulks onverminderd de rechten van Citebuilder ter zake van eventuele schadevergoeding. Citebuilder behoudt bovenal het recht op betaling van de nog openstaande abonnementstermijnen tot het einde van de overeengekomen contracttermijn.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om: – inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden; – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische c.q. erotische inhoud waaronder mede – doch niet uitsluitend – begrepen webpagina’s met pornografische afbeeldingen, banners die reclame maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud of de distributie van toegangscodes voor voornoemde websites; – informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met betrekking tot mishandeling of dierenleed dan wel op enige wijze reclame te maken voor andere webpagina’s met een dergelijke inhoud; – zich op enige wijze relaterend aan Citebuilder bezig te houden met het zogenaamde “hacken”, waaronder het zich ongeautoriseerd toegang verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden; – reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als “spam”; – via de dienstverlening van Citebulider aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Citebuilder dan wel voor enige andere server aangesloten op het internet waaronder – doch niet uitsluitend – verwijzingen naar c.q. het aanbieden van zogenaamde ‘pirated’ software, ‘hacker’-programma’s, -archieven of ‘warez’-sites; – zich op een andere wijze schuldig te maken aan enig strafbaar feit, waaronder mede begrepen het verspreiden en toegankelijk maken van informatie die in strijd is met de openbare orde of de goede zeden dan wel discriminerend of racistisch van aard is; – via de dienstverlening van Citebuilder aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met het oneigenlijk gebruik van de naam van Citebulder dan wel op andere wijze aan te sporen tot c.q. zich bezig te houden met activiteiten die op enige andere wijze schadelijk kunnen zijn voor de goede naam van Citebuilder; – Het is de opdrachtgever verboden om de server van Citebuilder waar de website/webshop wordt gehost zelfstandig of door derden te (laten) benaderen. Een en ander op straffe van een, zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling, opeisbare boete van € 3.500,00 per overtreding van dit verbod. Alle directe toegang tot de hostingserver is uitdrukkelijk aan Citebuilder voorbehouden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is Citebuilder eveneens gerechtigd de website/webshop al dan niet tijdelijk offline te zetten ingeval er sprake is van gewichtige redenen zodanig dat van Citebuilder niet kan worden verlangd de dienstverlening voort te zetten.
 4. Citebuilder zal geen kennis nemen van data die de opdrachtgever opslaat en/ of verspreidt via de systemen van Citebuilder, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of Citebuilder daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Citebuilder zich inspannen de kennisname van de data zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

Artikel 13 – Opschorting, ontbinding

 1. Citebuilder behoudt het onverminderd recht om de overeenkomst ten allen tijde met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst.
 2. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Citebuilder en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 3. De opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren, voordat Citebuilder begonnen is met de uitvoering ervan, als de opdrachtgever de hierdoor ontstane schade vergoedt. Onder schade valt onder andere: gereserveerde arbeidstijd en ter voorbereiding reeds gemaakte kosten.
 4. Indien de opdrachtgever een overeenkomst met toestemming van Citebuilder annuleert, terwijl Citebuilder al begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst, is de opdrachtgever gehouden alle tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren te vergoeden. Daarnaast kan Citebuilder een schadevergoeding vaststellen, aan de hand van o.a. gereserveerde arbeidstijd. Indien de opdrachtgever de overeenkomst annuleert, vrijwaart hij Citebuilder nadrukkelijk tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
 5. Citebuilder mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 6. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 7. Citebuilder mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet Citebuilder dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.

Artikel 14 – Tussentijdse opzegging

 1. Citebuilder mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  1. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  1. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  1. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  1. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  1. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.

Artikel 15 – Overmacht

 1. Citebuilder hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 2. Citebuilder kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 3. Als Citebuilder zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag Citebuilder het nagekomen deel factureren.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Citebuilder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Citebuilder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Citebuilder of van derden daaronder begrepen. Citebuilder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Citebuilder zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Indien de opdrachtgever kiest voor een website/webshop tegen een eenmalige som ,als uitgelegd in artikel 11, blijft alles dat Citebuilder levert eigendom van Citebuilder totdat Opdrachtgever al zijn verplichtingen volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever moet alles doen dat hij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van Citebuilder veilig te stellen.
 3. Als Citebuilder zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Citebuilder om alle plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden, zodat Citebuilder deze terug kan nemen.

Artikel 17 – Garanties

 1. Citebuilder garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 2. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 3. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar Citebuilder niets aan kan doen.

Artikel 18 – Klachten

 1. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 2. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 3. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 4. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal Citebuilder de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 5. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van Citebuilder die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 19 – Aansprakelijkheid

 1. Citebuilder is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van Citebuilder.
 2. Citebuilder is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens en informatie.
 3. Citebuilder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Citebuilder kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 4. Citebuilder kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de website/webshop of anderszins welke schade is toegebracht door derden met gebruikmaking van de internetfaciliteiten die door Citebuilder aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – middels spam, virussen, hackpogingen etc.
 5. Indien Citebuilder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Citebuilder beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht met een maximum van €1000,00, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een overeenkomst c.q. abonnement met een langere looptijd dan 6 maanden wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot de over de laatste 6 maanden verschuldigde prijs c.q. abonnementsvergoeding te vermeerderen met de voor de overeenkomst verschuldigde opstartkosten.
 6. De beschikbaarheid van de diensten – bijvoorbeeld de zichtbaarheid van een website/webshop – ligt buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van Citebuilder, zodat Citebuilder ter zake geen enkele aansprakelijkheid zal aanvaarden. Ook gevallen waarin gegevens uit e-mail en andere services van Citebuilder verloren raken als gevolg van een storing c.q. mankement dat buiten de invloedssfeer van Citebuilder ligt wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt. De aansprakelijkheid van Citebuilder is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 7. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de op de website/webshop geplaatste teksten, afbeeldingen c.q. overige informatie en vrijwaart Citebuilder voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien. Citebuilder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website/webshop
 8. De opdrachtgever vrijwaart Citebuilder tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Citebuilder en de opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 20 – Privacy Statement

Citebuilder beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.

Artikel 21 – Verjaringstermijn

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen Citebuilder is één jaar.

Artikel 22 – Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Citebuilder voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan Citebuilder toerekenbaar is.
 2. Als derden Citebuilder aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 3. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag Citebuilder zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor Citebuilder, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 23 – Intellectuele eigendom

 1. Citebuilder behoudt alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur, creaties, code, software, websites en de hierop betrekking hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht.
 2. Opdrachtgever mag de in het vorige lid genoemde zaken niet kopiëren (als dit niet voor intern gebruik is bij Opdrachtgever), aan derden tonen of ter beschikking stellen voor een ander doel anders dan waarvoor ze door Citebuilder verstrekt zijn.
 3. Citebuilder behoudt het recht tot het nemen van technische maatregelen ter bescherming van haar rechten.
 4. De opdrachtgever zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.
 5. Citebuilder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24 – Geheimhouding

 1. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal Citebuilder alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 2. Citebuilder zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als Citebuilder optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van Citebuilder niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.

Artikel 25 – Nietigheid

Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 26 – Strijdige clausule

In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

Artikel 27 – Toepasselijk recht

Nederlands recht.

Artikel 28 – Bevoegde rechter

Rechtbank Gelderland.